Upute za ugradnju

Uređaji i oprema za pročišćavanje otpadnih voda i skladištenje tekućina izrađeni su iz polietilena visoke kvalitete, materijala koji je potpuno vodonepropustan i ne korodira. Konstruktivni oblici i tehničke karakteristike omogućuju jednostavnu ugradnju ukopavanjem.

 

Dimenzije građevinske jame - dubina ukopavanja zavisi od dubine dovodnog/odvodnog cjevovoda. Dimenzije građevinske jame ovise o dimenzijama opreme i kategoriji tla, a njene tlocrtne dimenzije obično su cca 20 cm veće od tlocrtnih dimenzija elementa koji se ugrađuje. Kod određivanja dubine građevinske jame potrebno je voditi računa o pješčanoj posteljici debljine 10 cm granulacije pijeska 0 - 4 mm.

Postavljanje uređaja/opreme na pripremljenu ravnu podlogu obavlja se ručno ili uz pomoć prikladnog građevinskog stroja ovisno o težini pojedinog elementa. Nakon postavljanja na ravnu podlogu uređaj/opremu potrebno je spojiti na dovodnu/odvodnu cijev i napuniti vodom.


Zatrpavanje uređaja/opreme obavlja se vlažnim pijeskom granulacije 0 - 4 mm u slojevima debljine 15 - 20 cm uz lagano nabijanje do visine tjemena ulazne /
izlazne cijevi. Preporuka je da se nakon ovoga postavi sloj mršavog betona debljine 5 - 10 cm vodeći računa da svi otvori s poklopcima za kontrolu, pražnjenje i odzračivanje ostanu slobodni.

 

Ugradnja u teren s visokim nivoom podzemne vode zahtjeva zaštitu uređaja/opreme od isplivavanja. Zaštitu od uzgona moguće je obaviti pomoću betonskih opteživača ili betoniranjem na odgovarajući način.
U slučaju ugradnje na mjestima sa terenom u padu potrebno je izvesti betonski potporni zid.

Završno zatrpavanje uređaja/opreme ovisi o dubini ugradnje i vrsti površine obzirom na njeno korištenje. Uređaji/oprema mogu se zatrpavati iznad tjemena u sloju do cca 50 cm u slučaju ugradnje u zelenu nenosivu površinu. U slučaju potrebe za većom dubinom ugradnje potrebno je osigurati rasterećenje primjenom odgovarajuće armirano betonske ploče ili na sličan način. U slučaju ugradnje u manipulativnu i/ili prometnu površinu potrebno je ugraditi armirano betonsku ploču odgovarajuće nosivosti. Iako se sva oprema isporučuje s odgovarajućim poklopcima, naročito kod izvedbe betonske nosive ploče ugrađuju se poklopci odgovarajuće nosivosti. Preporučuje se da svi poklopci uređaja/opreme kao i ulaznih i izlaznih okana budu plinotjesni.EKOLOGIJA U GRAĐENJU